Ruckus (Fast and Fierce) Wireless

Ako bi se za neku temu školskim žargonom mogla izreći teza da u jednoj rečenici mogu biti sažeta sva tri osnovna elementa nekog teksta (uvod, razrada, zaključak), onda je to tema Ruckus Wireless. Preciznije, u vezi ove teme može se izreći „samo“ jedna rečenica „JEDNOSTAVNO BOLJI WIRELESS!“ i za članak pod navedenim naslovom je to sasvim dovoljno da dobijemo jednu zaokruženu cjelinu, ili da se opet dotaknemo školske terminologije, dobili biste čistu peticu za savršen tekst koji ste pisali pet minuta, tako da ćemo u nastavku preći na drugu temu.

Ruckus BeamFlex

Današnji wireless (Wi-Fi) sistemi se ponašaju kao živi organizam, neprestano se kreću, odnosno „gibaju“ (osciluju) sa performansama, imaju vijek trajanja i određen nivo kvaliteta koji pružaju tokom svog životnog vijeka. Osnovni vitalni organ većine živih organizama je srce, a srce Ruckus Wirlessa je Ruckus BeamFlex, dinamički adaptivni antenski sistem patentiran od strane Ruckusa i ne posjeduje ga ni jedan drugi proizvođač Wi-Fi opreme.

Današnji Wi-Fi se nalaze pred velikim izazovima po pitanju smanjenja osjetljivosti na smetnje (primarni uzrok smetnji je interferencija) koje drastično umanjuju performanse Wi-Fi sistema.

Pomenute smetnje u najvećoj mjeri ne potiču više od drugih uređaja koji rade u nelicenciranom frekventnom opsegu u kojem rade i Wi-Fi uređaji, već ove smetnje primarno potiču od samih Wi-Fi uređaja. Tradicionalni Wi-Fi uređaji odašilju signal u svim smjerovima, signal koji putuje, prostim rječnikom rečeno, svugdje osim prema namijenjenom prijemniku Wi-Fi signala je interferencija, tj. smetnja. Iz ovog razloga je neophodno osigurati potpunu kontrolu nad Wi-Fi signalom, odnosno nad njegovim prostiranjem, kojim ćemo postići da se Wi-Fi signal prostire samo u smjeru u kojem želimo i kada to želimo. Na ovaj način se interferencija smanjuje, a signal pojačava, što za posljedicu ima veću pokrivenost, veći kapacitet i veći broj istovremenih konekcija.

Fokusiranje i kontrola signala rješava jedan od najvećih izazova današnjice za Wi-Fi, a to je kapacitet. Wi-Fi koristi dijeljeni medij za komunikaciju i prijenos podataka između uređaja, dok npr. za kominukaciju i prijenos podataka putem „žice“ svaki uređaj ima posebnu „žičanu“ komunikaciju za samog sebe i koju ne dijeli sa drugim uređajima. Iz ovog se naslućuje problem za Wi-Fi, jer se prijenos podataka i komunikacija odvija preko dijeljenih Wi-Fi kanala i prosto po zakonima fizike na ovim kanalima je enormna „gužva“ i u tim uslovima bi Wi-Fi pružao značajno manje performanse od komunikacije preko „žice“. Ovaj problem sve više eskalira sa porastom broja Wi-Fi prijemnika koji su sve kompaktiniji, manjih emisinonih performansi za koju se neophodni Wi-Fi uređaji koji će biti sposobni da ih „čuju“.

Ruckus BeamFlex je jedina tehnologija dinamičkih adaptivnih antena koja fokusira i kontroliše Wi-Fi signale čime se Wi-Fi performanse dramatično povećavaju. Ovo znači sljedeće:

  • Efikasnija povezivanja Wi-Fi korisnikaž
  • Pokrivenost većeg prostora u kojem su Wi-Fi korisnici
  • Generalno bolje Wi-Fi iskustvo

Prethodno pobrojano takođe povlači za sobom manji broj neophodnih AP-ova za pokrivanje nekog prostora, umanjuje potrebu za implementacijom žičane pasivne mrežne infrastrukture, iz čega dalje proističe i manji  broj access svičeva za povezivanje korisnika putem žice i to sve bez umanjenja performansi komunikacije za svakog pojedinog korisnika.

Kako radi BeamFlex?

Kroz patentiranu tehnologiju BeamFlex automatski stvara usmjereni Wi-Fi signal za svaki uređaj. To se radi na način da pravovremeno aktivira kombinaciju pojedinih nezavisnih antenskih elemenata ostvarujući najbolju moguću putanju signala koja osigurava najveću brzinu prijnosa podataka. Međutim, dobra komunkacija ne znači samo koliko dobro Wi-Fi AP može „pričati“, već se radi i o tome koliko dobro Wi-Fi AP može „slušati“.

Današnji Wi-Fi uređaji su sve manjih dimenzija sa sve manjim antenama koje imaju sve slabije performanse. Da bi Wi-Fi AP „slušao“ bolje, smetnje sa svih ostalih bežičnih uređaja koji imaju uticaj u zoni koju pokriva određeni AP moraju biti smanjene i kontrolisane. Wi-Fi uređaji upravo unose najveći dio smetnji, koje BeamFlex efikasno kontroliše i umanjuje.

Za Wi-Fi AP je važno da „sluša“ Wi-Fi uređaje pod različitim uglovima. Kovencionalni AP su dizajnirani sa vertikalnim antenama za laptope koji su u fiksnoj poziciji. Ali današnji mobilni Wi-Fi uređaji se koriste u različitim orijentacijama stvarajući nekompatibilnost između AP i klijenta.

BeamFlex rješava ovaj problem sa antenama koje emituju signal u horizontalnoj i u vertikalnoj orijentaciji u svrhu boljeg prijema saobraćaja od „slabijih“ mobilnih Wi-Fi uređaja.

Jedna od najvećih prednosti BeamFlex-a je kompatibilnost sa svim Wi-Fi tehnologijama: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n i 802.11ac, dok to nije slučaj kod konvencionalnog Wi-Fi zasnovanog na Beamformingu. Beamflex takođe koristi tehniku prostornog multipleksiranja i MU-MIMO (Multi User MIMO), što je u direktnom „konfliktu“ prenosom kod Baemforming Wi-Fi, gdje Beamflex odnosi „nadmoćnu pobjedu“.

Potpuna kontrola komnunikacije između AP-a i drugih Wi-Fi uređaja donosi dodatne tehničke benifite, poput prethodno nabrojane dvije tehnike, čija maksimalna iskoristivost zahtjeva potpunu kontrolu Wi-Fi signala umjesto „razbacivanja“ Wi-Fi energije u svim smjerovima, nadajući se najboljem po principu „ako upali upalilo je, ako ne onda neuspjeh pripisujemo višoj sili ili gnjevnim božanstvima“.

Beamflex i ostale Ruckus tehnologije (o kojima će biti riječi nekom drugom prilikom) za optimizaciju između ostalog omogućavaju brzu i pouzdanu Wi-Fi uslugu sa manje AP-a, sa manjim brojem mrežne opreme, što za sobom povlači manju cijenu određenog Wi-Fi rješenja baziranog na Ruckus Wi-Fi.

 

Na kraju, završiću onako kako sam započeo ovaj tekst, tj. na jedini mogući način kada se rezimira zaključak na kraju bilo kog teksta o Ruckus tehnologiji, Ruckus wireless – to je jednostano bolji wireless…