Neregularni restart uništava Vaš računar?

Veliki broj korisnika se našao u situaciji da računar jednostavno ne reaguje na bilo koju komandu i “zakucava, blokira”. Rješenje u datom momentu je “nasilni” restart. Da li ova aktivnost uništava Vaš računar?

Ovakav restart naziva se još “Hard Reboot” i prilikom ovakvog restarta može, a i ne mora, nastati šteta, a korisnik u datom momentu nema drugog izbora osim “čupanja” kabla sa naponske mreže jer jednostavno ni jedna druga komanda ne reaguje. Međutim, nasilno prekidanje napajanja se ne preporučuje.

Računari koji se danas nalaze na tržištu su znatno sigurniji za hard reboot od ranije proizvedenih računara pa je mala vjerovatnoća da dođe do štete.

Postavljamo pitanje šta se u tom trenutku dogodi i šta nas to tjera na hard reboot?

Restart klasičnim putem koji se traži od sistema se zove “Soft Reboot”, koji daje određeno vrijeme operativnom sistemu da regularno ugasi sve procese i aplikacije te nakon toga pošalje signal matičnoj ploči sa zahtjevom za restart. Sa ploče signal dolazi do svih ostalih komponenti, nakon čega dolazi do ponovnog pokretanja sistema.

Kod cold restarta ovo je nešto drugačije. Pritiskom dugmenta za uključivanje i isključivanje započinje proces pražnjenja svih komponenti koje su pod naponom a, nakon završetka ovog procesa, svi dijelovi računara ostaju bez napajanja. Korisnik ponovnim pritiskom dugmeta za uključivanje/isključivanje počinje proces ponovnog podizanja OS-a na klasičan način

Prema najgorem scenariju, hard restart ćete pokrenuti baš u trenutku kada operativni sistem zapisuje nešto na medij za čuvanje (SSD, HDD) i tada će taj potez iza sebe ostaviti nepopravljive datoteke. S druge strane, male se šanse da će računar uopšte “zalediti” dok OS zapisuje nešto na SSD ili HDD.

Na osnovu gore navedenog možemo zaključiti da restartovanje pritiskom na dugme ne nosi veće posledice.

Mnogo veći rizik za računare predstavlja fluktuacija napona ili nasilni prekid napajanja tokom rada koji najčešće nastaje usled nestanka električne energije na šta korisnik nema uticaj.

Kako bi spriječili veće posledice po računar, preporučujemo nabavku adekvatnog UPS uređaja koje obezbjeđuje tzv. neprekidan izvor napajanja koji će u slučaju prekida napajanja sa električne naposke mreže obezbijediti napajanje Vašem računaru i spriječiti nastanak mnogo veće štete.